КЪМПИНГ ПРОПАГАНДА

събота, 16 август 2014 г.

„Да запазим Корал“

Един ден след акцията отзиви няма, няма и да има. "Корал" ще остане полит-икономически каламбур, който един ден ще бъде погълнат окончателно от алчните човечета...

„Да запазим Корал“ е мотото, с което защитници на плажната ивица организират екопротест днес 15 Август 2014. С изменениятае на общия устройствен план на община Царево в частта му за Природния парк "Странджа“ се оставят за застрояване емблематични места като "Арапя" и "Корал", които са извън парка, отбелязват от коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България". Според протестиращите МОСВ целенасочено мълчи и потулва вече повече от година входираните експертизи и документи за обявяване на Корал за защитена територия, доказващи пряко наличието на уникални хабитати, защитени по европейските директиви. Такова е блатното кокиче например.

Според еко защитниците територията зад плажа представлява подвижни пясъчни дюни, според същите тези експертизи, превърнати в частен имот, след заличаването на прилежащата защитена територия „Блатно кокиче при к-г Корал“. Заличен е самия къмпинг "Корал", един от най- големите къмпинги в Европа.

Протестиращите твърдят, че Районната прокуратура в гр. Бургас не предприема никакви действия по отмяна на 12-те строителни разрешения на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс” ЕООД, касаещи зоната зад плажа Корал, въпреки че други 3, издадени на същата компания за същото инвестиционно намерение, съдържат същите пороци и са отменени с окончателни решения на Бургаски административен съд и въпреки че ДНСК преди година внася доклад, подробно описващ идентични нарушения в тези строителните разрешения, а именно: „същите са издадени въз основа на одобрени проекти на главния архитект на община Царево, които към датата на издаването на разрешенията са изгубили правно действие; не е осигурено присъединяване на разрешените строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и не са проведени изискващите се процедури по екологичното законодателство“.

Еко защитниците обвиняват и община Царево, и лично кмета Лапчев, че през 2011 г. и 2012 г. презаверява множество стари строителни разрешения от 2006 – 2009 г., които веднъж вече са били оспорени, и които са с параметри на застрояване, напълно противоречащи на закона за Черноморското крайбрежие от 1 януари 2008 г. и всички последващи добавки. Това позволява незаконното презастрояване на всяко останало девствено кътче в региона.

През м. април 2013 г. по молба на "Да запазим Корал", двама експерти, Чавдар Гусев и доц. д-р Росен Цонев изследваха района на бившия къмпинг Корал и издадоха следните 2 експертизи: "Допълнение към ботническа експертиза" и "Оценка на хабитатната и флористична природозащитна значимост на територията на къмпинг „Корал”". Накратко данните в тях са: установена е голяма популация на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) - 3382 броя по това време, 5 зони природни местообитания заемащи площ от близо 200 дка, от които 4 природни местообитания включени в Червена книга на България, том 3, от които 3 хабитати са и в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и на Директива 92/43/ЕЕС. Установени са и редки растителни съобщества, като доминираните от бял озирис (Osyris alba).

Флористичното богатство на региона включва общо 10 вида растения с природозащитно значение, от които 2 вида (вкл. блатното кокиче и бодлив залист) са ценни лечебни растения под режим на контролирано ползване, 5 вида са включени в Червена книга на България, том 1 с категория „Застрашен”, 6 вида са защитени – включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Изводът които правят експертите е: "Считаме за особенно важно, да бъде осигурен природозащитен статут на изследваната територия. Той ще позволи опазването на застрашен и уникален с богатството си комплекс по силно деградиралата от урбанизацията крайбрежна ивица на Южното Черноморие."

На 28 май 2013 г. от "Да запазим Корал" са внесли официално искане в МОСВ за обявяване на нова защитена територия на мястото на бившия къмпинг Корал (вх. № 48-00-598/28.5.2013). В документите са приложени експертизи, карти, фотоси и други материали.

15 Август 2014 08:57 / burgasnews.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар